CHICANER – Prekrúcať právo

V súčasnosti sa dosť často stretávame v rámci nášho rezortu MV SR so zhoršenými vzájomnými vzťahmi. Práve základným pilierom fungovania polície okrem iných faktoroch, by mala byť vzájomná súdržnosť niekedy nazývaná i kolegialita. Niekedy v minulosti sa táto kolegialita a súdržnosť účelovo udržiavala a to rôznymi nenásilnými formami. Vzájomné posedenia po pracovnom čase raz za mesiac, spojených s varením gulášu neprinášalo v tom danom prípade nič iné, ako len vzájomné sa bližšie spoznanie sa a utuženie vzťahov. Niekedy sa aj v rámci toho vyjasnili určité nejasností na ktoré práve v rámci pracovného chodu nebol čas. V tom danom prípade sa na chvíľku stratil pomer nadriadeného voči podriadenému a všetci si mohli povedať vzájomne svoje názory, postrehy a dosť často i vzájomnú kritiku. Bol to i taký reset alebo odfiltrovanie nejasností spojených práve s prácou, kde priamy nadriadený práve získaval neoceniteľný objektívny pohľad k výkonu služby tzv. : POHĽAD ZA OPONOU. Bolo to však i v danom prípade opačné a to v pomere podriadených k nemu ako k jeho osobe tak i najvyššiemu vedeniu polície v tom danom okrese. Všetko sa v závere gulášovej akcie zavŕšilo futbalom, ktorý mal niekedy skôr podobu RUGBY, ale na šport a telesnú zdatnosť sa i v tom danom prípade nezabúdalo. Tieto akcie vždy splnili svoj pozitívny účel o čom dobre vedelo i samotné vedenie daných okresov PZ. Preto i v rámci okresu policajných zborov sa vykonávali veľmi často medzi jednotlivými oddeleniami podobné akcie, ktoré mali charakter rôznych športových podujatí. Ich účelom bolo opäť vzájomné sa spoznávanie, utužovanie vzťahov spojených so zdravou rivalitou, ktoré oddelenie PZ je lepšie v tej danej disciplíne. Boli to veru krásne časy, keď si podriadení vážili svojich nadriadených a nadriadení boli zase hrdí na svoje oddelenie či okres, ktorý práve tvorili títo policajti. Či veríte alebo nie, boli to časy keď policajti po pracovnej dobe nechceli chodiť domov. Ak bolo potrebné službu konajúcemu policajtovi pomôcť, tak policajt mimo služby i bez nároku za nadčas kolegovi pomohli a to nie len jeden. Ach… boli to krásne časy, ale tie sú dávno preč! Dnešné vzťahy policajtov a chod polície je postavený na úplne iných základoch. Prepracoval sa iný systém, ktorý sa kryštalizoval niekoľko rokov. Nie je však založený na vzájomných súdržných vzťahoch a rešpektovaní základoch policajnej práce ale na základe strachu, zastrašovania, ponižovania, prenasledovania, odstíhania vo vlastných radoch. Áno každý to vie, len málo kto sa odváži o tom rozprávať nahlas. Čítal niekto z vedenia polície rôzne odkazy policajtov na verejných sieťach po odchode z polície k tejto našej firme? Čo odkazujú práve kolegom a hlavne nadriadeným, keď už vedia že na nich nemajú priamy dosah?! Sú to hrozné, nenávistné a bolestivé odkazy k tomuto zamestnaniu. V podstate to nadriadených nezaujíma ak sa ich to však priamo netýka. Len vtedy vedia reagovať a to i prostredníctvom masmédií a dať rôzne výhražné odkazy a policajta vykreslia v tom najhoršom svetle, hoc ho osobne ani nikdy nepoznali. Áno tak sa to dnes zmenilo! Policajti ak nie sú práve tí vyvolení, ktorí využívajú všetky benefity z dôvodu lojálnosti k určitým nadriadeným, chodia do práce s odporom a čakajú na poslednú minútu či sekundu, aby mohli byť čím skôr doma. A aká forma či systém poslušnosti sa za tie roky v PZ vytvoril? Sú to systémy hodnotiacich kritérií, od ktorých sa má následne tvoriť kariérny rast policajta. Rád by som videl ako splnili tieto kritéria poniektorí riadiaci, česť výnimkám. Práve oni by mali byť vzorom toho, čo vymysleli, ale žiaľ to tak nie je a policajti to vidia a dobre vedia. Ak niekto z radov policajtov začne veľmi slušne poukazovať na tieto chyby, či samotné pohľady občanov pri aplikácii rôznych opatrení či zákonov v pomere polícii k občanom, stáva sa stredobodom pozornosti, ale nie v dobrom slova zmysle. Len vtedy sa začne naň aplikovať ten dokonalý systém, ktorý švihnutím čarovného prútika premenia na skrytú ŠIKANU o ktorej v PZ nie je v súčasnosti núdza.

Čo vlastne to samotné slovo znamená, s ktorým sa začali policajti v rámci rezortu v súčasnosti dosť často stretávať? Je to slovo, ktoré pochádza z francúzskeho slovesa “chicaner”= prekrúcať právo. Prostriedkom šikanovania môže byť násilie, ponižovanie, urážky, posmievanie, ale aj niečo menej nápadné ako napríklad ignorovanie, ohováranie, schválnosti alebo preťažovanie prácou. Pravidelné šikanovanie je nebezpečný sociálno patologický jav, pri ktorom je obmedzovaná osobná sloboda rozhodovania, je ponižovaná ľudská dôstojnosť a česť. Pre rezort MV SR je v súčasnosti skôr typický Mobbing a Bossing. Mobbing možno stručne charakterizovať ako systematické zákulisné intrigovanie, obmedzovanie, teror riadený kolegami na pracovisku. Bossing je obdobou mobbingu, šikanovania sa dopúšťa priamy nadriadený obete. Zo strany šéfov ide často o zadávanie nezmyselných úloh alebo požiadaviek na splnenie očividne nereálnych termínov, neoprávnenú kritiku, zvaľovanie viny. Ak sa niekto z policajtov s týmto javom stretol tak určite nenašiel nikoho na koho by sa s týmto problémom mohol obrátiť. Zložka, ktorá v tom smere by mala byť práve nápomocná a to je súčasnné OZP je skôr iba na smiech, nakoľko funguje tým istým modelom a to hlavne vo svojich radoch. V rámci rezortu nepoznám ani služobných psychológov a nedaj bože by niektorý kolega začal práve z týchto dôvodov psychológa navštevovať súkromne, ihneď by bol zdravotne prehodnotený a práca v PZ by preň určite skončila. Ako šikovne sa začnú používať či zneužívať práve v tom prípade prostriedky, ktoré majú slúžiť práve v prospech policajta, ako napríklad SOITRON. Za pomoci ktorého odsledujú i policajtov dych i tep, možno i myšlienkové pochody. Taktiež ako ďalšia skrytá zbraň či prostriedok, ktorý sa dokonale zneužije v neprospech nepohodlných policajtov budú služobné kamery. Už len samotné ich zavedenie do praxe bolo najvyššími odôvodňované s bojom proti korupcii. O osobnej ochrane policajta ani zmienka. Tieto a iné veci sú žiaľ v tomto rezorte už dávno známe. To všetko je však iba na škodu tohto veľmi dôležitého zamestnania v našej spoločnosti. I možno práve kvôli týmto faktom je pohľad na policajta, či políciu samotnými ľuďmi nie veľmi pozitívny. V závere si dovolím malý príklad šikany a zastrašovania z praxe. Nemenovaný policajt zaradený na OR PZ Košice- okolie, verejne písomne na verejných sieťach vyjadril svoj názor na súčastného ministra vnútra SR. Hoc z hora prišiel pokyn hneď toho policajta netrestať, snaživý okresný riaditeľ PZ, aby sa ukázal pred samotným ministrom vymyslel policajtovi aspoň výčitku. Zdôvodnil ju tým, že policajt neadekvátne využíva služobný čas na pracovisku. Pritom svoj postreh napísal policajt doma, iba ho v práci zaslal služobným postupom. Práve tento snaživý okresný riaditeľ je ukážkovým príkladom kariérneho rastu a hlavne záhadného postupu, ktoré by bolo vhodné preskúmať…….

Predseda NOZP: Vojtech Klučarovský

 

Be the first to comment

Leave a Reply