Kolektívne vyjednávanie MV SR – bez podania ruky predsedu OZP

Dňa 09.11.2016 v čase o 13,00 hod. sme sa na základe pozvania MV SR  zúčastnili kolektívneho vyjednávania na MV SR.
Vzhľadom k predchádzajúcej negatívnej skúsenosti z minuloročného kolektívneho vyjednávania, sme sa jednania zúčastnili spoločne s právnym zástupcom JUDr. Chromíkom, s ktorým sme podrobne prebrali všetky možné zákonne postupy. Za NOZP sa kolektívneho jednania zúčastnil predseda Vojtech Klučarovský, podpredseda Mgr. Martin Kubík. Na naše počudovanie, sme boli po príchode v stanovený čas 13,00 hod., na MV SR celkom milo privítaní a taktiež hneď uvedení do rokovacej miestnosti. Priznám sa, že to sme skutočne vôbec nečakali a keď sa nás sekretárka opýtali či si dáme čaj alebo kávu, sme si mysleli že sme si asi pomýlili ministerstvo. Vychádzali sme z minuloročných negatívnych skúseností a boli sme pripravení na niečo úplne iné.
V rokovacej miestnosti na stole sme mali označené písomne naše miesto hneď vedľa kolegov z OZP.  V rámci zdvorilosti sme sa pozdravili a podali ruky kolegom z MV SR, ktorí rokovanie viedli (čo sa patrí). Taktiež sme chceli podať ruku kolegom z OZP, kde podanie ruky sa nám dostalo iba od pána Kissa, pán Magdoško naše podanie ruky žiaľ ignoroval, čo mu však nakázať nemôžeme, nakoľko to je len znak osobnej zdvorilosti a charakternosti.
Rokovanie zahájil pán generálny riaditeľ JUDr. Nociar, kde predstavil jednotlivých členov z MV SR, ako aj zástupcov OZP p. Mgr. Kissa a predsedu Mgr. Magdoška. Následne ma pán JUDr. Nociar požiadal, aby som predstavil kolegov z NOZP, kde som predstavil podpredsedu Martina Kubíka a právneho zástupcu JUDr. Chromíka, ktorý hneď po predstavení predložil plnú moc zastupovania p. Nociarovi.
Rokovanie sa zahájilo, kde bolo pánom generálnym riaditeľom Nociarom udelené slovo predsedovi OZP p. Magdoškovi. Predseda OZP následne uviedol, že po predchádzajúcom spoločnom jednaní s NOZP pri predkladaní návrhu kolektívnej zmluvy na rok 2017 nedošlo k spoločnej zhode a ani z ich strany nedôjde. Návrh KZ predkladajú za OZP sami. Náš právny zástupca JUDr. Chromík v priebehu rozhovoru predsedu OZP sa hlásil o slovo, generálnemu riaditeľovi p. Nociarovi, kde mu slovo udelené nebolo a následne pokračoval opätovne predseda OZP so zhodným vyjadrením zo začiatku o vzájomnej nezhode s NOZP. Po krátkej chvíli p. Nociar prerušil rokovanie s tým, že sa opýtal JUDr. Chromíka či si rokovanie nahráva, kde mu právny zástupca NOZP JUDr. Chromík uviedol že áno. Následne uviedol, že hneď v začiatku rokovania sa snažil požiadať p. Nociara o prerušenie jednania z dôvodu požiadania, či mu  bude umožnené zvukové  nahrávanie, takisto veľmi taktne upozornil predsedajúceho v rámci zákonnosti odborového jednania, že nebol nikto stanovený ako zapisovateľ a overovatelia z jednotlivých strán. Právny zástupca NOZP opätovne požiadal JUDr. Nociara či mu bude umožnené nahrávanie  priebehu rokovania, kde JUDr. Nociar odpovedal, že on s tým problém nemá. Na to isté sa JUDr. Chromíkl opýtal Mgr. Magdoška, ktorý taktiež súhlasil. JUDr. Nociarom bol určený ako zapisovateľ Mgr. Marko ako rovnako boli oznámení overovatelia z MV SR, OZP A NOZP.
JUDr. Chromík uviedol generálnemu riaditeľovi  JUDr. Nociarovi, že na zamestnávateľovi závisí postup pri kolektívnom vyjednávaní ako aj samotná zodpovednosť a to v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní. Na margo vyjadrenia Mgr. Magdoška právny zástupca NOZP, upozornil, že k nedohode má dôjsť v priebehu rokovaní pri uzatváraní návrhu kolektívnej zmluvy nie pred. Uviedol, že NOZP nedohodu nekonštatuje a sme v zhode s OZP, nemáme žiadne výhrady voči predkladanému návrhu KZ zo strany OZP.  Taktiež veľmi taktne upozornil na osobnú disonanciu predsedu OZP, ktorá nemá v žiadnom prípade ovplyvniť to, aby následne zamestnávateľ volil iný postup ako ten, ktorý je zákonný. JUDr. Chromík uviedol, že ak nedôjde k nedohode, koná sa v zhode. JUDr. Nociar sa opätovne opýtal JUDr. Chromíka, či konáme v zhode i napriek k tomu, že nám nebol predložený návrh KZ zo strany OZP. JUDr. Chromík uviedol, že sa NOZP pripájame k návrhu ktorý predložilo OZP a i napriek tomu konáme v zhode. Ako uviedol JUDr. Chromík ak nie je v tom smere konflikt, nie je preto možné, aby zamestnávateľ volil iný postup. Taktiež bolo ním uvedené, že tento postup neurčuje OZP, ale zamestnávateľ. Na margo priebehu samotného jednania k návrhu KZ zo strany OZP uviedol, že ak v priebehu rokovania sa NOZP vyjadrí v nezhode, je v danom prípade na zamestnávateľovi, ktorý rokovanie pozastaví a následne zvolí z dôvodu zistenia že konáme v nezhode zákonný postup, napr.   § 3 a zvolí si  organizáciu s ktorou bude jednať.
K uvedenému odborno-zákonnému vyjadreniu JUDr. Chromíka sa vyjadril Mgr. Magdoško, ktorý v plnej miere ako uviedol s ním nesúhlasil, kde iba opätovne zopakoval, že nekonáme v zhode a dikcia zákona požaduje spoločne predložené KZ, kde k tomu nedošlo.
JUDr. Nociar uviedol, že vzhľadom k tomu že došlo k disproporcii, prerušil v tomto bode rokovanie, kde oznámil že predpokladá že niektorá zo strán sa obráti v zmysle Ústavného § 3 a  ods.3 a následného odseku 4 na sudcu, aby rozhodol.

     Predseda OZP Mgr. Magdoško uviedol, že absolútne nevidí dôvod, keď podľa neho nedošlo k spoločnej dohode návrhu KZ, tak ma zamestnávateľ automaticky uzatvoriť s odborovou organizáciou, ktorá má viac členov. Následné vydeklarovanie členskej základne a rozhodca rozhoduje iba v tom prípade ak je spor o tom kto zastupuje väčší počet členov.
JUDr. Chromík reagoval na vyjadrenia predsedu OZP, že nemôže konštatovať že nedošlo k zhode, keď tu na verejnom zasadaní bolo deklarované za NOZP, že sa pripájame k návrhu a žiadna nezhoda v zmysle zákona neexistuje. Pokiaľ nie je deklarované, že došlo k rozporom, žiadnu nezhodu nemožno konštatovať, to je to čo sa práve reálne deje uviedol JUDr. Chromík, kde pokračoval, že stále nechápe v čom ma stále predseda OZP problém. Ako problém vidí hlavne to, že predseda OZP nevie prekonať osobnú disonanciu, ale to nemôže byť dôvod.
Mgr. Magdoško uviedol, že bude sám reagovať za OZP, aj keď dovtedy za OZP nikto iný nereagoval. Uviedol JUDr. Chromíkovi, že  to je len jeho právny názor, kde oni majú svoj právny názor. JUDr. Chromík taktne upozornil predsedu OZP, že v danom prípade nejde o právny názor, ale priamu citáciu zákona. I napriek tomu opätovne predseda OZP zopakoval, že ich právny názor je, že musí dôjsť k spoločnému návrhu KZ a stále nechápe, ako sa chceme pripojiť keď neexistuje zhoda. Svoju reč uzatvoril vetou: ,, Ak Vy poviete 100 krát áno, my povieme 100 krát nie!” Túto vetu ani nemienim rozoberať, nech si z nej urobí každý svoj vlastný názor. Len stále je pre mňa nepochopiteľné, ako aj členov NOZP, že kolegovia z OZP s ktorými sa stretávame a komunikujeme o spoločných problémoch, tento akože spoločný názor s predsedom OZP vôbec nezdieľajú.
Záver patril JUDr. Nociarovi, ktorý uviedol či budeme rokovať v zhode za OZP predseda: NIE!, za NOZP predseda ÁNO.
Vzhľadom k tomu ako uviedol, že má pochybnosti či sa môže pokračovať ďalej, prerušil kolektívne rokovanie a predloženom návrhu KZ na rok 2017. Taktiež uviedol, že písomne budeme informovaní kedy budeme rokovať ďalej.

     Na záver rokovania o návrhu na kolektívnu zmluvu na rok 2017 a po záverečnom konštatovaní JUDr. Nociara sme sa opäť v rámci slušnosti a zdvorilosti voči prítomným pozdravili podaním ruky všetkým prítomným. Jediný v miestnosti ktorý podanie ruky odmietol bol pán predseda OZP Mgr. Marián Magdoško. Naše podanie ruky bol pozdrav všetkých členov NOZP a policajtov SR.

Predseda NOZP : Vojtech Klučarovský

2 Comments

  1. Výborne! Som milo prekvapený ako svedomito ste sa na dané stretnutie pripravili /tým som nechcel povedať, že som o Vás pochyboval, no prekonali ste moje očakávania/. Myslím, že ste svojím postupom prekvapili všetkých zúčastnených, čo poniektorí veľmi zle niesli. Len tak ďalej.

  2. Vidím že správanie pana predsedu je stále panovačné. Mal by sa zobudiť, ale on od roku 1991 vo funkcii podpredsedu musí zvyšovať svoje ego novozvoleného predsedu takýmito spôsobmi. Nechápem ďalšie odborové organizácie, ako môžu s ním spolupracovať v rámci MV SR a dokonca aj v Konfederácii odborových zväzov. Alebo je potrebné si dať filozofické otázký: Či to nie je tiež jedná uzavretá lobistická skupina? Alebo všetci sú už za tieto roky kamarátmi?

    Z dozorných rád za odborové zväzy v spoločnostiach zriadených podľa platných zákonov rámci MV SR by mal odstúpiť. Mali by tak byť zastupcovia občianských zamestnancov MV SR, ktorí pracujú vo verejnej správe, ale aj v rámci polície a sú početnejšou organizáciou. Veď aj ich auta opravujú dielne MV SR a pracovníci tiež patria pod Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Alebo preto kradne členov z iných na to založených občianských odborových organizácii, aby neprišiel o peniaze, vplyv a moc. Podľa mojho názoru, on je príčinou vzniku Nového OZP, keďže svojou činnosťou chráni najmä svoje záujmy a záujmy svojich známych.

    Po väčšom záujme o činnosť socialnej komisie MV SR na prideľovanie rekreačných poukazov vidno, aký vplyv a pre koho sú udeľované rekreačné poukazy najmä do zahraničia. Ako nadriadený žiadateľov som videl, kto žiadal a kto dostal, pričom ak boli dane určite kriteria služobného veku, počtu udelených poukazov, tak by mali dostať v rámci súčasti v ktorej slúžim iní policajti a nie čerství odborári, ktorí sú priateľmi predsedu. Nečudo, keď komiisa o troch členoch a to dvaja pracovníci z odboru socialnej starostlivosti prijimania žiadosti o pridelenie rekreačného poukazu a jeden člen len z OZP sú členmi výberovej komisie.
    Kde sú zastupcovia Odborových organizácii všeobecnej správy, horskej služby, hasičov a NOZP v tejto komisii, aby to bolo transparentné. Prečo po zasadnutí komisie v zápisnici o pridelení sú uvedení len ľudia, ktorým bol udelený poukaz, ale už nie sú uvedené požadované kriteria, ktore v žiadosti od záujemcov sú požadované. Prečo nie sú v zápisnici uvedené aj poradie ďalších náhradníkov s uvedenými kriteriámi. Je výber transparentný? Aebo to niekomu vyhovuje takto? Každy je taký hlúpy a naivný?
    Veľa zdravia prajem takým súdruhom, určite ho budú potrebovať, tak ako ho potrebujem aj ja.

Leave a Reply