My sa pýtame, MV SR odpovedá

V tejto sekcii Vám  budeme prinášať odpovede na naše otázky a žiadosti smerujúce na MV SR a jeho jednotlivé súčasti.


Naša otázka:

Nakoľko sme dostali viacero podnetov na zneužívanie systému SOITRON na trestanie príslušníkov PZ, vyzvali sme MV SR na zaujatie stanoviska či a za akých okolností je nadriadený oprávnený sledovať svojich podriadených prostredníctvom SOITRON-u, či môže vykonávať disciplinárnu právomoc podľa zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície na základe takýchto údajov a či je takýto postup v súlade s účelom, na ktorý toto zariadenie slúži.


Naša otázka:
V mesiaci december 2015 NOZP zaslalo na KR PZ v Košiciach podnet s názvom: Signalizácia o nedostatkoch v štátnej službe v zmysle § 48 ods. 3 písm. c) zákona o štátnej službe a zároveň žiadosť o vydanie stanoviska k výkladu rozkazu PPZ č. 100/2015 riaditeľom OR PZ v Košiciach – predloženie nakoľko na základe podnetu od našich členov sme mali zato, že riaditeľ OR PZ v Košiciach porušil rozkaz P PZ č. 100/2015 a to tým, že pracovníkov OKP vyslal do ulíc v služobnej rovnošate pričom na základe rozkazu mali plniť úplne iné úlohy a nie stáť pred obchodnými centrami. 
Rozkaz bol vydaný dňa 20. 11. 2015 za účelom zintenzívnenia činnosti a postupu Policajného zboru pri zabezpečovaní života a zdravia občanov v súvislosti s teroristickými útokmi v Paríži.
Odpoveď z MV SR:

Do dnešného dňa zatiaľ neprišla.


Naša otázka:

Požiadali sme MV SR o stanovisko a zjednotenie postupu v rámci všetkých útvarov PZ podriadených MV SR a PPZ SR týkajúce sa dĺžky hodín služobného voľna študujúcich policajtov.

Príloha: 
Počítanie hodín počas SV na APZ – žiados

Odpoveď z MV SR:

Príloha:
Počítanie hodín počas SV na APZ – odpoveď


Naša otázka:
Vyzvali sme MV SR vo svojej žiadosti aby odstránil podľa nás diskriminačný stav príslušníkov PZ a podľa nás neodôvodnené rozdiely medzi príslušnikmi Policajného zboru s miestom výkonu v hlavnom meste a mimo neho.
Vyslovili sme názor na inštitút príspevku na bývanie,ktorý ma slúžiť už aj podľa názvu na podporu bývania, ktoré musí hradiť každý príslušník Policajného zboru.
Tu je odpoveď:

Podľa nej je všetko v poriadku.

Príloha:
Odpoveď na príspevky na bývanie


V súčasnosti sa pripravuje žaloba na MV SR v súvislosti s týmito príspevkami nakoľko máme zato, že tento príspevok a nariadenie MV SR č. 17/2008 ktoré o ňom pojednáva je diskriminačný.
Sme za zachovanie príspevku, ale pre všetkých príslušníkov PZ.

Be the first to comment

Leave a Reply