NECHCENÉ ZRKADLO PRAVDY

NECHCENÉ ZRKADLO PRAVDY.

V neposlednej dobe sa v súčasnosti začali v jednotlivých slovenských masmediach objavovať články nespokojných činných alebo výsluhových policajtov, ktorí nabrali odvahu sa vyjadriť k súčasnému systému fungovania policajného zboru Slovenskej republiky. Je zaujímavé, že v daných prípadoch sa nevyjadrujú iba policajti podriadení s menej odslúženými rokmi v PZ, ale aj bývali vysoko postavení policajti s dlhoročnými skúsenosťami.

Ich samotné vyjadrenia sú v podstate iba objektívnym zrkadlom holej skutočnosti, ktorý si vedúci funkcionári tohto rezortu nechcú v žiadnom prípade pripustiť. Nechcú si pripustiť to, že Policajný zbor je zle manažovaný, úplne zle sa využívajú zdroje Policajného zboru čo v konečnom dôsledku spôsobuje iba neatraktivnosť a nezáujem o toto povolanie. Nikto si z nich nechce pripustiť, že z Polície sa pomaly začala stávať súkromná…… eseročka.

Jedným z ďalších obrovských problémov na škodu rezortu je samotné menovanie funkcionárov Policajného zboru a to mimo kariérneho postupu, kde základ tvoria prevažne politické nominácie. A tak sa stáva, že prevažne sa vedúce riadiace pozície obsadzujú na úkor kvality a profesionality. Obsadzujú sa ľuďmi akceptujúcimi skôr loajálnosť a oddanosť vládnucej politickej strane, čo zvyšuje nespravodlivosť voči radovým a čestným policajtom čo v samotnom dôsledku iba deformuje systém kariérneho postupu.

Hoc samotný rezort Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa sofistikovane kryje rôznymi internými predpismi, kde medzi ne patrí aj systém kariérneho postupu v PZ. Ten však obsahuje kopec skrytých výnimiek, ktoré sa práve veľmi šikovne zneužívajú. Je preto otázne, pre koho vlastne apolitickosť Polície platí. Ako hovorí staré ľudové príslovie:,, Ryba smrdí od hlavy.“

Policajti prevažne v priamom výkone, tieto negatívne dopady zlého systému fungovania Policajného zboru už dávno začali vnímať. V podstate, práve oni sú medzi prvými, ktorí najcitlivejšie vnímajú tieto negatívne zmeny, ktoré vedú okrem iného aj k strate dôvery občanov v políciu. ( 55 percent občanov dnes nedôveruje polícii SR)

A práve tí ktorí začnú na tieto objektívne negatíva upozorňovať, sú systémom prenasledovaní. Stávajú sa nepohodlnými a v danom prípade sa začne po ich osobe doslovný hon ako na štvavú zver.

Už dávno v našom rezorte nie sú pojmy mobbingu či bossingu jednou neznámou zo strany nadriadeného voči podriadenému. Hoc je potrebné uviesť, že oba vyššie popísané termíny – mobbing a bossing nie sú ako také v slovenskom právnom poriadku definované. Ich rôzne formy a prejavy však môžu napĺňať znaky skutkovej podstaty trestných činov v zmysle Trestného zákona v platnom znení alebo priestupkov podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. Súčasne môžu predstavovať diskriminačné správanie v zmysle antidiskriminačného zákona, prípade zásah do osobnostných práv jednotlivca.

Každý takýto odvážny jednotlivec ktorý vyjde s pravdou von, musí byť za každú cenu systémom udupaný a odstránený. Jeho doslovné prenasledovanie v danom prípade sa, ostatným účelovo ukazuje ako odstrašujúci príklad. To len preto,že ak by niekto podobne nabral odvahu sa vzoprieť vedeniu súčastného systému, aby dobre vedel čo bude nasledovať. V danom prípade tomu iba nahráva súčasná nesúdržnosť a kolegialita, ktorú sa podarilo vedeniam rezortu dávno ušliapať, na ktorej roky veľmi sofistikovane pracovali.

V danom prípade jednotlivec nemá silu vzdorovať dobre nastavenému systému, ktorý začne zneužívať všetky možné dostupné prostriedky s cieľom doslovnej psychickej likvidácie a dehonestácie danej osoby (systém má čas, systém má prostriedky, systém nie je jednotlivec)

A práve i preto okrem iného bol založený Nový Odborový Zväz Polície SR, aby sa staval za zákonné práva jednotlivcov, zamestnancov rezortu MV SR.

Preto i v danom prípade okrem iných odvážnych a spravodlivých policajtov, ktorí si vážia policajnú prácu, právne NOZP zastupuje kolegu Michala Hulvana, ktorý donedávna pracoval a bol zaradený na Obvodnom oddelení v Trnave. V danom prípade nášho člena, kolegu právne zastupujeme a to ako v rámci podnetov, tak i žalôb.

Je jedným už z viacerých, ktorý nabral odvahu sa hlasne vyjadriť k súčasnej problematike zlého fungovania nášho rezortu. I v tomto prípade chce súčasný systém rezortu z neho vytvoriť jednu z čiernych oviec a jeden odstrašujúci príklad tzv. neposlušných.

Každý policajt sa má v prvom rade riadiť služobnou prísahou, kde je presne stanovené :

komu sľubuje vernosť

komu vynaloží svoje sily a schopnosti

koho práva a bezpečnosť bude chrániť i za akú cenu

čím sa bude riadiť

Nikde som tam nenašiel oddanosť a loajálnosť politickej strane alebo nominovanému nadriadenému.

Možno už nastal ten pravý čas, nehovoriť o problémoch rezortu šepotom za zatvorenými dverami, alebo výlevom na sociálnych sieťach.

Možno už nastal čas prinášať konštruktívnu kritiku s cieľom posunúť sa vpred.

Možno už nastal čas označiť skutočné čierne ovce nášho rezortu s cieľom prinavrátiť dôveru občanov v POLÍCIU SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Predseda NOZP: Vojtech Klučarovský

Be the first to comment

Leave a Reply