Nefalšovaná pravda z pohľadu bývalého funkcionára PZ.

Vážený pán minister, spolupracovníci,

jednoducho všetci Tí, ktorí ste ma poznali či už osobne, z počutia, ale aj Tí ktorí ste ma nepoznali. Keďže dnes po viac ako 26. rokoch služby v PZ „dobrovoľne“ odchádzam zo služobného pomeru do výsluhového dôchodku, chcel by som sa touto cestou vyjadriť a poďakovať sa za možnosť spoznať množstvo ľudí, skutočných priateľov, ktorí neboli priateľmi len preto, že som bol pomerne „vysoký funkcionár“.

Neľutujem tieto roky či už vo výkone služby ako aj v riadiacich funkciách, nakoľko som prešiel skoro všetkými činnosťami, ktoré pri plnení úloh Policajný zbor zabezpečuje. Hoci náročné, ale najkrajšie roky boli na obvodnom oddelení, kde bola dobrá partia hoci vekovo rôznorodá a nebolo ľahké plnenie úloh hocikedy aj 24 hodín sám, čo už v dnešnej dobe nie je ani možné, či už kvôli novinárom, advokátom, súdom ale aj verejnej mienky. Celej tejto partii vrátane vtedajšieho vedenia Okresného riaditeľstva PZ Košice-okolie, ale aj vtedajším referentom obvodných oddelení v rámci OR PZ za spoluprácu ďakujem.

Ďalej chcem poďakovať všetkým psovodom (veľa mojich priateľov je už vo výsluhovom, resp. riadnom dôchodku), ktorí spolu zdieľali rovnaký osud, ale aspoň s odstupom rokov sa im zmenili podmienky k lepšiemu, hoci nie je to stále optimálne a je čo vylepšovať.

Tiež chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom z radov hraničnej a cudzineckej služby, z ktorých sú už mnohí v rôznych službách v rámci Policajného zboru. Uplatnili sa aj napriek tomu, že ich vtedajšie vedenie muselo preložiť do iných služieb. Tu by som chcel upozorniť, že hoci sami sme si pílili konár pod sebou a doviedli schengenské hodnotenie k úspechu SR, stratili sme ako služba mnoho kvalifikovaných odborníkov, pričom nových v súčasnosti musíme doškoľovať. Dúfam, že možno raz bude služba hraničnej a cudzineckej polície vo vnútrozemí a na medzinárodných letiskách aj preferovaná a nie na okraji ako je to dnes, či už v dodávaní techniky a služobných cestných vozidiel. Týka sa to aj priaznivého pracovného prostredia v budovách, ktoré nespĺňajú moderné požiadavky na kvalitný výkon služby. Samozrejme česť výnimkám a to útvarom dislokovaným v blízkosti štátnej hranice s Ukrajinskou republikou a čiastočne úradu, ktorý riadi túto službu.

Keďže vďaka osobnej iniciatíve, ale aj svojej túžbe po vzdelávaní som sa zdokonaľoval v cudzích jazykoch, čo som mal možnosť využiť, či už pri plnení úloh na zahraničných služobných cestách ako člen rýchlej zásahovej jednotky pod vedením Agentúry Frontex, člen pracovnej skupiny na zjednotení spoločných pokynov pre psovodov hraničnej polície, tak aj ako člen pracovnej komisie splnomocnenca vlády pre vstup do schengenského priestoru krajín EU. Prvé prístupové rokovania s komisármi krajín EU do schengenského priestoru neboli optimálne, keď hodnotenie letísk rok pripravovala jedna osoba, následne ďalší polrok traja a až posledné štyri týždne bol aktívny záujem zo strany vedenia PZ, čo už však bolo neskoro. Pri druhom kole hodnotení už nič neostalo na náhodu. Menovanie splnomocnenca pre prístupové rokovania, vytvorenie jednotlivých komisií, ako aj ich široká podpora. Tu som mal možnosť sa zoznámiť s ministrom vnútra, ako aj ďalšími vyššími funkcionármi a mal možnosť poznať ich prácu resp. čiastočne aj ich odbornú fundovanosť. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať aj všetkým tým, s ktorými som sa zoznámil a spolupracoval, či už s referentmi, tak aj funkcionármi na nižšej ale aj vyššej úrovni, krajskými a okresnými riaditeľmi, vrátane referentov a funkcionárov Prezídia PZ.

Jednoducho poďakovanie patrí všetkým tým, ktorých som menoval, ale aj nemenoval a bez ktorých by v rámci spolupráce nebolo možne plniť úlohy, ktoré mi boli udeľované.

Zároveň sa chcem ospravedlniť tým, ktorým som nevedel ako funkcionár zabezpečiť dôstojné pracovné prostredie, či už na Riaditeľstve hraničnej cudzineckej polície so sídlom v Prešove, kde v dvojmiestnych kanceláriách sa tlačí viac referentov, o vyhradené štyri parkovacie miesta pred budovou sa delí s ďalšími zložkami sídliacimi v tej istej budove ako aj s návštevami, ktoré chodia na pracovisko centra podpory riešiť služobné veci. Obdobne je to s pracoviskom cudzineckej polície v Košiciach, kde v stiesnených priestoroch táto služba funguje a už tri roky je blok D, komplexu budov na Adlerovej ulici uvoľnený a stále niečo bráni dať do užívania tejto službe. Návrh už bol podaný no doposiaľ bez kladnej realizácie.

Pánovi ministrovi prajem, aby sa neobklopoval ľuďmi, ktorí sa držia hesla „Dejte mi lidi a já to udelám.“, ale aby sa obklopoval odborníkmi, ktorí si ctia Ústavu SR, zákony a nevysvetľujú si ju tak, ako im vyhovuje. V opačnom prípade ho verejná mienka a novinári nebudú súdiť za rôzne kauzy, ale aj za nedodržiavanie čl.37 najmä odstavca 2 Ústavy SR. Mal by načúvať a dať si radiť aj od posledného policajta a nie od predsedu OZP, ktorý sa stavia do úlohy vševediaceho aj s jeho úzkym vedením OZP SR, pričom bez akejkoľvek zodpovednosti, ale platený za štátne peniaze ako policajta v zálohe, bez znášania dôsledkov. Žiadny z poradcov na rokovaní o kolektívnej zmluve nemôže prehlásiť, že tu je väčšia členská základňa, tak len s nimi bude uzatvorená kolektívna zmluva. Aby vyšetrovateľ inšpekcie za jeho výroky o parazitovaní odložil prípad pre expresívne vyjadrenie predsedu, čiže aj policajti pri vyjadrovaní by mali sa vyhovárať na expresívnosť vo vyjadrovaní? Obdobne postupoval tento vyšetrovateľ aj prípade za neoprávnene vykonanú kontrolu na OCP PZ Michalovce, pričom sám jeho nadriadený písomnosťou konštatoval, že bola neoprávnene vykonaná kontrola aj s odporúčaniami. Čo na to potrestaní policajti a čo na to nadriadený, ktorý platí tohto policajta v činnej zálohe? (dokumenty sú v prílohe).

Ešte raz k článku 37 Ústavy SR a odborovým zväzom. Tak ako si ľudia vyberajú, kto ich bude zastupovať pred súdom, tak aj v sociálnych veciach vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnaného (platí aj pre služobný úrad a štátny zamestnanec – žiadam neslovičkáriť), že sa necháva zastupovať odborovým zväzom, ktorého je členom. Aj napr. v súkromnej spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. majú viacero odborových zväzov, tak ako v rámci ministerstva vnútra a ak sa nedohodnú medzi sebou či už OZ Kovo a Nezávisle kresťanské odbory, nedôjde ani k dohode medzi zástupcami odborov a zamestnávateľom. V obdobnej situácii došlo aj vďaka činnosti nového predsedníctva OZP SR, ktorí nepočúvajú pri chránení sociálnych záujmov všetkých policajtov, ale len určitú časť svojej členskej základne (ani tam nie sú si všetci rovní, niekoho zo svojich známych podržia, iných nie). Preto vznikol Nový odborový zväz polície, kde sa zoskupili ľudia presadzujúci svoj pohľad na sociálny systém fungovania v Policajnom zbore a nesúhlasia s konaním vedenia OZP SR, ktoré ich ani nechce zastupovať, čo prezentuje na svojich schôdzach a nazýva ich parazitujúcimi. Ako sa má postupovať to by mal predseda OZP SR dobre vedieť, keďže je aj podpredsedom Konfederácie odborových zväzov a ak si nectí Ústavu SR mal by odstúpiť z oboch funkcii. Tu som chcel vystríhať všetkých funkcionárov, že k čomu nabádajú a vyhradzujú riešiť sociálne veci v Policajnom zbore funkcionári na čele s predsedom OZP SR, tým nútia príslušných funkcionárov porušovať Ústavu SR. Obdobne je to aj u hasičov a iných zložkách MV SR. Ak by som bol členom hoci aj kresťanských odborov, tak nemá zákonné ani morálne právo sa vyjadrovať k môjmu odvolaniu voči služobnému hodnoteniu v skúšobnej prevádzke človek, pre ktorého som konkurenčný člen odborov a osoba parazitujúca. Asi zabudol, že kolektívna zmluva nemá vyššiu právnu silu ako Ústava SR a voči tým, čo spôsobujú jej porušovanie už by mali byť vyvodené dôsledky, ak Slovenská republika je právny štát.

O nábore do odborového zväzu konkrétnymi odborármi hneď v prvý deň nástupu do Policajného zboru pri podpise prísahy a absolvovaní školení ani nehovorím. Je to až nedôstojné, keď človek prichádzajúci do nového prostredia dostáva skreslené jednostranné informácie a je náborovaný práve do toho pre neho pravého odborového zväzu a o iných možnostiach ani nevie a to všetko za prítomnosti policajných funkcionárov. Pre takýchto naverbovaných členov len jedna rada. Ak chcete vystúpiť z odborového zväzu, stačí dať pokyn na tzv. mzdovú učtáreň, kde Vám spracovávajú výplaty (služobný príjem) o zákaze sťahovaní členského v prospech príslušného odborového zväzu. Nie je potrebné vypisovať žiadne tlačivá o vystúpení z príslušného odborového zväzu, lebo skoro vo všetkých stanovách nielen odborových zväzov, ale aj iných občianskych združeniach je klauzula, že nezaplatením členského príspevku zaniká členstvo v zväze, organizácii. Na policajných školách o nábore do odborových zväzov sa dotýkať u študentov nebudem, lebo tu už zaváňa niečím iným, nech si expresívne každý spraví vlastný názor.

Dúfam, že môj nástupca bude lepší ako ja a pozdvihne povedomie o službe hraničnej a cudzineckej polície nielen v kruhoch vedenia Policajného zboru, ale aj Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Nebude len protežantom úzkych lobistických skupín, ale bude odborne zdatný, či už po jazykovej, ale aj odbornej stránke v služobných veciach, ale aj v sociológii a psychológii, čo je neoddeliteľnou súčasťou pri práci s ľuďmi. Nebudú sa na neho ľudia už dopredu sťažovať pre jeho minulosť a nebude mať za sebou takú disciplinárnu minulosť ako mnou odvolaný riaditeľ OCP PZ Prešov, na ktorého aj v súčasnosti po odporúčaní komisie, že disciplinárne konanie prebehlo v poriadku ako aj dokázaná vina, keďže druhostupňový orgán to sám poslal na riešenie RHCP Prešov. Zaváňa to veľmi silným protekcionárstvom, len pomyslené mlynské koleso zomlelo teraz samého pôvodcu. Údajne existuje špekulácia ku výške trestu, len aby druhostupňový orgán pri zdôvodňovaní výške trestu pri mojom potrestaní nenaďabil na problém, ktorým mi v odôvodnení zdôvodňoval výšku trestu. Totiž výška trestu je na uvážení nadriadeného, ktorý takýto rozkaz vydáva a ak nie je akákoľvek zmena vo výroku a následne v odôvodnení, tak ani výška trestu by sa nemala meniť (viď časť z rozhodnutia viceprezidenta KM-OLVS-1-2017/OKP v prílohe). A presne na to sú tu odborové zväzy, aby sa postupovalo rovnako, nediskriminačne. Možno je to aj tým, že sa počítalo s ním ako mojim nástupcom, keďže prísľub bol údajne daný jeho kmotrovi, nemenovanému vysokému funkcionárovi a nebolo by vhodné potrestaného v dobe troch rokov menovať na takúto funkciu, keď u iných sa prehodnocuje na stratu spôsobilosti na riadiacu funkciu v platovej triede ktorej bol a vyššie. Však? Samozrejme nemyslím tým všetkých členov OZP SR, ale len poniektorých, ktorí riešia vlastné zvýhodňovanie, ako naposledy pri zvýšení osobných príplatkov pre seba ako policajtov v činnej zálohe si zvýšili o 100€. Poniektorým z dôvodu, že nevykonávajú čistú policajnú prácu (najmä vnútorné oddelenia), tak nepriznali príspevok na bývanie a ešte sa vo svojich odborárskych novinách vyjadrili, že boli zavádzaní. Som zvedavý na najnovší protekcionalizmus zo strany OZP SR pri schvaľovaní reorganizačných zmien v rámci ÚHCP PPZ a protežovaní trojročnej policajtky v strednom veku na pozíciu do 8 PT z OCP PZ Michalovce na Odbor cudzineckej polície ÚHCP PPZ ako vysokokvalifikovanej odborníčky. Takto sa aspoň pre predkladateľa zaručí schválenie týchto zmien zo strany jedného odborového zväzu.

Na záver už len toľko, ak nestojíte o policajtov, ktorí sú odborne zdatní a reálne vykonávajú štátnu službu v prospech občana, týmto sa aj snažia vytvárať dobrý obraz o Policajnom zbore, tak sa nečudujte, že za nedostatočné finančné ohodnotenie a vyššie uvedených pracovných podmienok odchádzajú do civilu policajti po piatich, šiestich rokoch dokonca po ukončení školy a odslúžení alikvotnej čiastky mesiacov, aby nemuseli platiť za školu.

Pri plnení úloh Vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia a pohody pri ich zvládaní.

plk. Mgr. Vladimír Gladič v zálohe.

 

Be the first to comment

Leave a Reply