Pandorina skrinka Policajného zboru SR – takzvaná štatistika.

Na konci každého roku skladá minister vnútra SR zúčtovanie o celoročnej činnosti Policajného zboru, teda svojich podriadených a to prostému ľudu. V danom prípade (našťastie) pri čítaní zvláštnych a pre mnohých ľudí nič nehovoriacich čísel nevidí minister reakciu tých komu to venuje. Ľudí totižto tie čísla vôbec nezaujímajú, nie len preto že im nič nehovoria, ale hlavne kvôli tomu že činnosť polície a službu občanom vnímajú úplne inak. Občania už len z vlastných skúseností vnímajú tieto čísielka v rámci tejto policajnej štatistiky ako najvyšší stupeň sofistikovaného klamstva. Prečo to tak vlastne je? Lebo činnosť polície ľudia vnímajú empaticky čiže pocitovo. Čo vidím na vlastné oči , ako to následne cítim, vnímam a pod. sú v danom prípade skutočné kritéria hodnotenia Policajného zboru. Áno žiaľ z policajtov chcú ich nadriadení dnes už len vytvoriť plne automatizované roboty, plniace stanovené programy, bez akýchkoľvek pocitov a hlavne objektívnych názorov a pohľadov či postrehov. Poďme sa teda trochu bližšie pozrieť na tú slávnu štatistiku trošku z opačnej strany. Úlohou každého policajta SR je v súčasnosti plniť stanovené body, kvóty a to rôznych stanovených a hlavne nezmyselných tabuliek, podľa ktorých bude hodnotený. Tieto tabuľky sa plnia čísielkami a hlavne sa čísielkami a paličkami plniť musia a to za každú cenu, pretože nadriadení sa boja že v opačnom prípade budú odvolaní zo svojich funkcií a tým pádom by prišli o veľké peniaze a taktiež o moc a to iných riadiť, rozkazovať im, tlačiť ich do plnení štatistík a pod. Nevadí, že policajtovi tieto činnosti zaberú aj tretinu pracovnej doby, kedy vlastne v tom čase nie je na ulici. Pilne, nie z vlastnej vôle napĺňa zásobníky čísel slávnej štatistiky, ktorou sa bude niekedy niekto obhajovať, alebo na niečo poukazovať pri prijímaní rôznych nezmyselných opatrení. Aby sa všetky pokyny, úlohy a štatistika dodržali a aby bola štatistika lepšia ako minulý rok, musia poniektorí riadiaci prikročiť k zvláštnym krokom a to ako ju šikovne oklamať. 1./ Neznáme majetkové trestné činy premiestnené do karantény k neznámym priestupkom proti majetku. A ako sa to vlastne deje? Policajt pri prijímaní neznámeho majetkového trestného činu, ak sám poškodený hneď neuvedie meno podozrivého a hlavne zo strachu z VYROBENIA neznámeho TČ, sa bude snažiť stlačiť škodu pod 266,-€ a spôsob vlámania premeniť na slovný výraz neznámym spôsobom. 2./ Naplnenie štatistiky vyrobenými trestnými činmi ako sú : – zanedbanie povinnej školskej dochádzky. Výborný prostriedok ako nabiť štatistiku známymi trestnými činmi. Stačí sa spojiť s riaditeľmi škôl, ktorí pripravia prehľad vymeškaných neospravedlnených hodín žiakov a známe trestné činy sú na svete. – sexuálneho zneužívania podľa § 201. Taktiež jedna zo šikovných foriem naplnenia štatistiky známymi TČ. Každý riadiaci funkcionár pri zaostávaní v objasňovaní TČ dobre vie, že sexuálny život v rómskych osadách nie je žiadne TABU. Znenie paragrafu v tomto prípade hovorí, že kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov, alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov. V danom prípade sa už dávno vie, že stačí skočiť za pánom doktorom gynekológie, ktorý poskytne informácie o budúcich mamičkách s vekovou hranicou pod 15 rokov, ako taktiež informáciu o budúcom oteckovi. 3./ Nie je drevo ako drevo. V prípade hlásení prípadov krádeže drevnej hmoty, respektíve nedovoleného výrubu stromov sa postupuje taktiež zvláštne. Ak ide o neznámy prípad, väčšinou policajt za pomoci lesníka, vyčísli škodu ako v prípade palivového dreva, kde sa taktiež snaží šikovne podliezť sumu 266,-€. Ak však je páchateľ známy, dá policajt vypočítať hodnotu spoločenskú za pomoci vyjadrenia životného úradu, kde v danom prípade to isté množstvo odcudzenej drevnej hmoty má odrazu niekoľko násobne vyššiu hodnotu, čiže vyčíslenú škodu (spoločenskú) nad 266,-€. Taktiež pokiaľ by aj niekto odcudzil drevo za čo i len 10 € a páchateľ je známy, tak úplne postačuje skutok zadokumentovať tak, že bol spáchaný na parcele ktorá patrí do lesného pôdneho fondu aj keď v skutočnosti to tak nebolo a známy t. j. objasnený trestný čin je na svete. Na základe vyššie uvedeného si dovolím tvrdiť, že štatistika v rámci PZ nie je a ani takýmito praktikami nikdy nebude skutočným ukazovateľom a hodnotiacim kritériom skutočnej práce policajtov. Žiaľ takýchto praktík ako šikovne nabaliť štatistiku pozitívnymi číslami je veľa a tak sa vlastne stávame : OÁZOU POKOJA alebo EDENOM EURÓPY.

Za NOZP Vojtech Klučarovský

Be the first to comment

Leave a Reply