Prečo dávať hlavu do piesku?

Nový odborový zväz polície v rámci svojej kampane, týkajúcej sa nie len zlepšovania nezávislosti policajtov v priestupkovom konaní, oslovil pána gen. Lučanského a ponúkol mu priestor, aby dostál svojim verejným vyhláseniam a postupoval proti nezákonnej praxi nadriadených, ktorí zneužívali hodnotiaci systém príslušníkov PZ. ( https://www.nozp.sk/vazeny-prezident-pz-sr-gen-mgr-milan-lucansky/ )

Vzhľadom k tomu, že pán. gen. Lučanský nereagoval v rozumnej lehote, vydali sme dňa 25.11.2019 stanovisko, kde sme avizovali svoj postoj k tejto nečinnosti. Sme radi, že v rovnaký deň nám PPZ odpovedalo na našu žiadosť.
Pozitívom uvedenej odpovede je skutočnosť, že pán gen. Lučanský a najmä PPZ, po tlaku NOZP a verejnosti prestalo so svojou zatĺkacou kampaňou a prvý krát v histórií PZ, verejne potvrdilo, že blokové pokuty boli, sú a podľa predstavy PPZ aj zostanú kvalifikačným údajom, na základe ktorého je policajt hodnotený. Ďalším, rovnako silným pozitívom je skutočnosť, že sa pán gen. Lučanský odmieta skrývať za „niektorých nadriadených, ktorí si to zle vysvetľujú“ ale verejne prebral zodpovednosť za tento nezákonný stav. viď odpoveď ( odpoveď na doziadanie gen. Lučanský )
Na dobre mienenú odpoveď reaguje NOZP nasledovne:
Vážený pán gen. Lučanský,
S ľútosťou Vám oznamujeme, že NOZP nie je odhodlané akceptovať stav, ktorý Vy sám schvaľujete. Rovnako ako veľká časť Vašich podriadených a verejnosti, nepovažujeme za správne, aby bol hodnotiaci systém nastavený tak, aby bol nástrojom nadriadených vďaka ktorému nútia podriadených ukladať nezmyselné pokuty za priestupky, ktoré svojou závažnosťou nepredstavujú ohrozenie záujmu chráneného zákonom a umožňujú vec vybaviť napomenutím (§ 84 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb.)
Po svojom nástupe do funkcie ste avizovali, že políciu chcete posunúť do 21. storočia, čo je chvályhodná myšlienka pri ktorej sme ochotný Vám vychádzať maximálne v ústrety. Na druhej strane považujeme za nepochopiteľné, keď uvedený cieľ chcete dosahovať tak, že budete pomocou hodnotiaceho systému nútiť policajtov, aby nezmyselne šikanovali občanov za zanedbateľné priestupky. Rozumieme, že v podmienkach hodnotiaceho systému je potrebné nastavenie spravodlivých podmienok hodnotenia a to aj na základe kvantifikačných údajov. Je však na začudovanie, že v 21. storočí, nie sú nadriadení, a to aj na základe Vášho prístupu, schopní ohodnotiť policajta inak, ako aj na základe napr. počtu uložených pokút. Považujeme za protiprávne, ak v prípade, že policajt uloží napr. v rámci zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke pokutu je hodnotený lepšie ako v prípade, ak rovnaký priestupok vybaví podľa rovnakého zákona napomenutím. Súčasný hodnotiaci systém je preto podľa nášho názoru nesprávny a zasahuje do výlučných kompetencií policajta v oblasti prejedania a rozhodnutia o sankcií za spáchaný priestupok a nepriamo, avšak mimoriadne efektívne, núti policajta k porušeniu zákona a to z dôvodu, že kde to zákon ustanovuje, je oprávnený neuložiť priestupcovi za spáchaný skutok pokutu.
Vážený pán gen. Lučanský, opätovne na Vás touto cestou naliehame, aby ste odstránili stav, ktorý je z našej skúsenosti opakovane a nie výnimočne zneužívaný nadriadenými k šikane a mobingu Vašich podriadených. V polícií 21. storočia nie je predstaviteľné, aby bol napr. hlavným kvantifikačným údajom poriadkového policajta počet uložených blokových pokút na úseku dopravy. Uvedený stav neschopnosti hodnotiť policajta na základe plnenia úloh vyplývajúcich z jeho funkčného zaradenia, považuje na nonsens. Tak ako sme to avizovali, už v predošlej reakcií, NOZP využije všetky právne prostriedky na ochranu príslušníkov PZ voči všetkým nezákonným či zákon obchádzajúcim praktikám.

Predseda NOZP
Vojtech Klučarovský

Be the first to comment

Leave a Reply