Príspevok na rekreáciu

Príspevok na rekreáciu

Vážení členovia NOZP, zamestnanci MV SR

 

Zákonom č. 347/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol novelizovaný aj náš zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície a zákon č. 351/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore, kde ako zamestnanci MV SR máme nárok na príspevok na rekreáciu
„§ 141b hovorí
Príspevok na rekreáciu
Policajtovi patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.32b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:
„32b) § 152a Zákonníka práce.“.

Podmienky na poskytnutie príspevku, ktoré musí splniť zamestnanec

Na poskytnutie príspevku musia byť splnené podmienky:

Zamestnanec je zamestnaný v pracovnom pomere (pri dohode nárok nie je).
Pracovný pomer trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite najmenej 24 mesiacov.
Zamestnanec preukáže oprávnené výdavky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.
Zamestnanec musí o príspevok požiadať. Zároveň zamestnanec môže o príspevok v priebehu jedného kalendárneho roka požiadať len jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

Oprávnené výdavky zamestnanca na rekreáciu

Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
  • pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve prenocovania, stravovacie a iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti (môžu to byť pobytové detské tábory ale aj viacdenné detské tábory, kde rodič ráno odovzdá dieťa a večer si ho prevezme).

Dôležité je uvedomiť si, že výdavky zamestnanca na rekreáciu, či dovolenku možno uplatniť len ak ide o rekreáciu spojenú s najmenej dvoma prenocovaniami – k tomu môže ísť aj o iné služby cestovného ruchu – stravovacie služby, kúpeľné služby, wellness, služby cestovných sprievodcov, organizované výlety a podobne. Výnimkou sú len prázdninové denné detské tábory

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na základe jeho žiadosti príspevok na rekreáciu vo výške 55% oprávnených výdavkov (viď ďalej), najviac však v sume 275 eur ročne.

Bližšie informácie na voľne dostupnom článku na http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=224

V prílohe máte vzor žiadosti a postup pri podávaní žiadosti

 

Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu_pokyn

Prispevok na rekreáciu_žiadosť

Be the first to comment

Leave a Reply