Retroaktivita zákona č. 328/2002 Z.z. – našli sme riešenie – pridaj sa k nám

logo

Vážené kolegyne, kolegovia.

V súvislosti s naším „prísľubom“ riešenia retroaktivity zákona č. 328/2002 Z. z., ktorá vznikla novelou zákonom č. 80/2013 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý sme dali pri našom vzniku, si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o pomoc a podporu.

Nakoľko novela explicitne zahŕňa pod svoju dikciu všetkých policajtov a profesionálnych vojakov od doby trvania služobného pomeru v ozbrojených bezpečnostných zboroch, ozbrojených zboroch, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade, Slovenskej informačnej službe, Zbore väzenskej a justičnej stráže a ozbrojených príslušníkov finančnej správy, vrátane tých, ktorých služobný pomer vznikol na základe normatívneho právneho aktu účinného pred 1. májom 2013. Z uvedeného vyplýva, že práva tak, ako boli určené policajtom a vojakom, ktorí vstupovali do služobného pomeru pred 1. májom 2013, boli novou právnou úpravou retroaktívne zhoršené. No aj napriek tomu, že Novela sa pokúsila o zmiernenie jej výrazných, nie len sociálnych, ale najmä právnych, dôsledkov, je potrebné túto otázku konečne doriešiť.

K vyššie uvedenému sme doposiaľ interne spracovali analýzu, ktorá nám potvrdila, že zákon č. 328/2002 Z. z. má od roku 2013 retroaktívne účinky.

Následne na to sme sa spojili s kolegami zo ZVaJS, ktorí medzičasom spravili zbierku medzi svojimi kolegami, a požiadali sme advokátsku kanceláriu, aby vypracovala rozsiahlu analýzu, ktorá taktiež potvrdila naše zistenia.

Na základe vyššie uvedeného sme dali vypracovať znalecký posudok o súlade Novely č. 80/2013 Z. z. s medzinárodným právom, pričom tento posudok taktiež potvrdzuje NAŠE zistenia.

V tejto súvislosti sme oslovili ombudsmanku p. Prof. JUDr. Máriu Patakyovú, PhD., aby podala návrh na začatie konania  vo veciach súladu dotknutých právnych predpisov s Ústavou podľa čl. 125 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Zároveň sme oslovili aj prezidentku SR Mgr. Zuzanu Čaputovú, ako ďalšiu oprávnenú osobu na podanie návrhu na začatie konania  vo veciach súladu právnych predpisov s Ústavou podľa čl. 125 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky.

V tejto veci sme podali odvolanie voči rozhodnutiu o priznaní výsluhového príspevku za kolegu, ktorý požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru a „odišiel do civilu“ po 16 rokoch a 262 dňoch.

Zároveň sme podali odvolanie voči rozhodnutiu o výške priznaného výsluhového dôchodku a o priznaní odchodného, nakoľko rozdiel medzi „starým“ a „novým“ výpočtom pri výsluhovom dôchodku robí rozdiel cca 180 eur. A rozdiel medzi „starým“ a „novým“ výpočtom odchodného je suma cca 3000,-€.

Nakoľko financovanie žalôb bude nákladné a rozhodne chceme právoplatné rozhodnutie v náš prospech s využitím všetkých možných prostriedkov, pričom mimo tejto skutočnosti chceme riešiť aj iné problémy, ktoré policajtov trápia, je potrebné aby sme „nabrali nových členov“.

U nás člen nie je len číslo, ale vie sa aktívne zapojiť a prispieť v spoločnom boji.

Členský poplatok v NOZP je iba 5,-€, ale ak naberieme na sile v počte členov, vieme riešiť problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých, nakoľko budeme schopní financovať viacero advokátskych kancelárii pri riešení viacerých ťažkostí. To všetko je ovplyvnené faktom, že MV SR „rešpektuje len počty“, viď neprávoplatný rozsudok Krajského súdu Košice na našej stránke: https://www.nozp.sk/sud-rozhodol-ze-ministerstvo-vnutra-diskriminovalo-novy-odborovy-zvaz-policie-zatial-nepravoplatne-rozhodnutie/

Bližšie informácie o NOZP na: www.nozp.sk

Prihlášky nájdete na: https://www.nozp.sk/prihlasky/

Členský poplatok je rovnaký, vo výške 5,-€.

Možnosť súhlasu so zrážkami, ktoré je potrebné odovzdať na svojom mzdovom oddelení, alebo formou úhrady trvalým príkazom na náš účet:

IBAN: SK73 0900 0000 0050 7395 3841,  Slovenská sporiteľňa, VS: ČOZ

Prípadne otázky adresovať na: retroaktivita@nozp.sk

Ak chcete vedieť, čo sme zatiaľ pre policajtov spravili, tak bližšie informácie nájdete na našej stránke: www.nozp.sk

Ale v skratke:

–          podali sme žalobu voči príspevkom na bývanie, kedy tieto mala iba časť Slovenska – veríme, že vďaka tomu má tento príspevok od roku 2017 aj zvyšok policajtov,

–          boli sme pri zrode odvolaní voči odňatiu príplatku za nerovnomernosť,

–          podali sme cca 90 vyjadrení, odvolaní za našich členov,

–          máme podaných 16 žalôb za našich členov na súdoch k disciplinárnym konaniam, alebo k nepriznaniu dvojnásobku náhrady pri služobnom úraze.

–        Doposiaľ sme vyhrali 2 súdne konania k disciplinárnym konaniam s právoplatným rozhodnutím, a 3 súdne konania rôzneho charakteru, aj keď zatiaľ neprávoplatne.

–        Podali sme množstvo návrhov na zmenu nariadení a usmernení.

–        Dali sme zamietavé stanovisko k prepusteniu policajtov na základe absurdného trestného stíhania inšpekciou MV SR.

–        Vyhovela nám ombudsmanka v téme materská dovolenka, kde zistila porušenie Ústavy SR a veci by sa mali v tejto otázke zmeniť k lepšiemu. Riešila sa aj otázka otcov – policajtov na materskej dovolenke, takisto úspešne.

–          a iné………….

Aktuálna informácia :

Vážené kolegyne a kolegovia dovoľte, aby som uviedol aktuálny stav vo veci iniciácie konania o nesúlade zákona tzv. Retroaktivita zákona č. 328/2002 Z.z alebo “15 na 25”.

V minulom týždni bola podaná správna žaloba vo veci jedného kolegu a v tomto týždni bola podaná vo veci druhého kolegu čo sli do “civilu.

Žaloby požadujú od súdu, aby pred rozhodnutím o veci samej, buď:

1) Inicioval konanie na ústavnom súde a navrhol konať o súlade

2) Inicioval konanie na Súdnom dvore EU v Luxemburgu a nechal vec posúdiť z hľadiska Európskeho práva.

Sme radi za podporu a dôveru ktorú ste nám doposiaľ dali a zároveň Vás žiadame o šírenie tejto informácie aby sa k nám na podporu tejto myšlienky pridali aj ďalší kolegovia a to vstupom do NOZP.

O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

Bližšie info na retroaktivita@nozp.sk

Výzva kolegom k zákonu o sociálnom zabezpečení

1 Trackback / Pingback

  1. Žaloba 328/2002 Z. z. – NOZP

Leave a Reply