Súd rozhodol, že Ministerstvo vnútra diskriminovalo Nový odborový zväz polície-zatiaľ nepravoplatné rozhodnutie

 

 

 

 

Súd rozhodol, že Ministerstvo vnútra diskriminovalo Nový odborový zväz polície.

Vážení členovia aj nečlenovia NOZP v prílohe je prvostupňový zatiaľ neprávoplatný rozsudok súdu vo veci diskriminácie NOZP je to dosť strán preto tu vypisujem len petit zvyšok sa dočítate v rozsudku. Nájdete tam aj čo NOZP doteraz spravilo ale samozrejme nieje tam všetko.
ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY (zatiaľ neprávoplatný)
NOZP voči MV SR
I. Žalovaný svojim konaním diskriminoval žalobcu a jeho členov z dôvodu iného postavenia a odborovej činnosti a porušil tak zásadu rovnakého zaobchádzania.
II. Žalovaný je povinný zdržať sa konania, ktoré by diskriminovalo žalobcu a jej členov a porušovalo zásadu rovnakého zaobchádzania, spočívajúceho v nepriznaní rovnakého postavenia všetkým odborovým organizáciám vo vnútorných právnych predpisoch žalovaného, v nerešpektovaní žalobcu ako subjektu oprávneného na kolektívne vyjednávanie pri uzatváraní kolektívnych zmlúv vrátane kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, v nerešpektovaní práva žalobcu podávať návrhy na zlepšenie a dodržiavanie pracovnoprávnych podmienok oproti iným odborovým organizáciám, v neuznávaní žalobcu ako odborového partnera pri rokovaniach v rámci vnútornej štruktúry riadenia žalovaného, v neuznávaní žalobcu ako odborového partnera pri účasti v poradných komisiách žalovaného, v odmietaní práva delegovať člena žalobcu do komisie pre hodnotenie policajta, ktorý je členom žalobcu a zároveň v priznaní výlučného práva inej odborovej organizácie delegovať člena do takejto komisie,
41Cpr/14/2018
2
v neposkytnutí nevyhnutného materiálno – technického zabezpečenia na zaistenie činnosti odborového orgánu, v nerešpektovaní odborového orgánu žalobcu ako „príslušného odborového orgánu“ vo vzťahu k svojim členom, vo vyjadreniach označujúcich žalobcu za nelegitímny odborový zväz, v nerešpektovaní žalobcu ako zástupcu svojich členov, vo zvýhodňovaní členov inej odborovej organizácie poskytovaním neproporcionálnych výhod danej odborovej organizácie oproti iným odborovým organizáciám, v obmedzení definície „odborový zväz“ iba na majoritnú odborovú organizáciu, v neposkytnutí výhod na odborovú činnosť žalobcu (kanceláriu, kancelársky nábytok, služobné voľno na odborovú činnosť, zapožičanie vozidla) v primeranom pomere zohľadňujúceho počet členov jednotlivých odborových organizácií.
III. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi nemajetkovú ujmu vo výške 1.000 eur v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku.
IV. Žalovaný je povinný do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku ospravedlniť sa žalobcovi a zverejniť toto ospravedlnenie formou tlačovej správy žalobcu na svojej hlavnej internetovej stránke a aj vo svojom periodiku „Zvesti“ na prvej strane v nasledovnom znení : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky diskriminovalo Nový odborový zväz polície a jeho členov z dôvodu iného postavenia a odborovej činnosti. Porušilo tak zásadu rovnakého zaobchádzania podľa zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov a zásadu rovnakého zaobchádzania podľa zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa za spôsobenú diskrimináciu Novému odborovému zväzu polície a jeho členom ospravedlňuje.
V. Žalobcovi proti žalovanému priznáva nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %.

prvostupňový rozsudok KS Košice k diskriminácii NOZPprvostupňový rozsudok KS Košice k diskriminácii NOZP

1 Trackback / Pingback

  1. Retroaktivita zákona č. 328/2002 Z.z. – našli sme riešenie – pridaj sa k nám | NOZP

Leave a Reply